ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


23/05/67 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด 

การจัดทำแผน มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ส่งภายใน 17 มิถุนายน 2567
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ส่งภายใน 11 พฤศจิกายน 2567
 • ภาคฤดูร้อน 3/2567 ส่งภายใน 9 เมษายน 2568
การรายงานผลดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 สัปดาห์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ส่งภายใน 15 พฤศจิกายน 2567
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2567 ส่งภายใน 12 เมษายน 2568
 • ภาคฤดูร้อน 3/2567 ส่งภายใน 28 มิถุนายน 2568
27/02/66 สิ้นสุดวันที่
31/12/66
:  แนวทางการกรอกรายละเอียดข้อมูลรายวิชาในระบบ course spec.
1/01/66 สิ้นสุดวันที่
30/06/66
: การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด 

การจัดทำแผน มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส่งภายใน 20 มิถุนายน 2565
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ส่งภายใน 14 พฤศจิกายน 2565 
 • ภาคฤดูร้อน 3/2565 ส่งภายใน 10 เมษายน 2566 
การรายงานผลดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส่งภายใน 18 พฤศจิกายน 2565 
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ส่งภายใน 14 เมษายน 2566 
 • ภาคฤดูร้อน 3/2565 ส่งภายใน 30 มิถุนายน 2566
1/06/65 สิ้นสุดวันที่
30/06/67
: รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ Course Spec ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
31/05/65 : วีดีโอแนะนำการใช้งาน Lecturer / Agent หมวดที่ 2 ข้อที่ 1 (Version ล่าสุดใช้เทอม 3/65)

วีดีโอแนะนำการใช้งาน Lecturer / Agent (Version 2565)
1/01/65 สิ้นสุดวันที่
1/05/67
: วีดีโอแนะนำการใช้งาน FacultyStaff / DepartmentStaff

ขั้นตอนที่ 4 Curriculum Mapping


1/11/64 : ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนผลใน หมวดที่ 4 แผนการประเมินและปรับปรุงรายวิชา/ชุดวิชา


ดูรายละเอียด : คลิก

28/05/64 สิ้นสุดวันที่
25/10/65
:
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Specification and Report : Course Spec.) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา รายละเอียด

12/08/63 สิ้นสุดวันที่
6/06/64
: กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2563
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  12 เมษายน  2564
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2562          ส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม  2563 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ส่งภายในวันที่  26  เมษายน 2564    
  ภาคฤดูร้อน /2563          
  ส่งภายในวันที่  1  กรกฎาคม 2564
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 74289221-2 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222) หรือ urai.k@psu.ac.th
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2072, 0-7428-2124 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2072, 2124) หรือ support@cc.psu.ac.th


Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer