ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


12/08/62 :  กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2562
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2562    ส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  ภาคการศึกษาที่ 2/2562  ส่งภายในวันที่ 16 ธันวาคม  2562   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  5 พฤษภาคม  2563
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2561          ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562
  ภาคการศึกษาที่ 1/2562   ส่งภายในวันที่  30  ธันวาคม  2562 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2562   ส่งภายในวันที่  22  พฤษภาคม 2563     
  ภาคฤดูร้อน /2562          
  ส่งภายในวันที่  23  กรกฎาคม 2563
29/06/61 สิ้นสุดวันที่
21/09/62
:
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561    ส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ส่งภายในวันที่ 2 มกราคม 2562   
  ภาคฤดูร้อน /2561  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
  ภาคฤดูร้อน /2560          ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561   ส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561   ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562     
  ภาคฤดูร้อน /2561          ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562                                   
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 74289221-2 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222) หรือ urai.k@psu.ac.th
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th


Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer