ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


14/05/58 สิ้นสุดวันที่
17/05/58
: กำหนดส่งมคอ 3-6
ดาวน์โหลดกำหนดส่ง 3-6 ปีการศึกษา 2558
7/06/58 สิ้นสุดวันที่
30/06/58
: เพิ่มข้อมูลการกรอก มคอ.5 หมวด5 และ มคอ.6 หมวด5 คะแนนประเมิน
1/06/58 สิ้นสุดวันที่
28/06/58
: ปรับขั้นตอนแจ้งเตือนการส่ง e-mail
19/06/60 :  กำหนดส่งมคอ 3-6 
ดาวน์โหลดกำหนดส่ง 3-6 ปีการศึกษา 2560
6/06/59 สิ้นสุดวันที่
12/08/59
: จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   
 (มคอ.5 และ มคอ.6) โดยกำหนดส่งภาคฤดูร้อน /2558   ภายในวันที่   8  สิงหาคม  2559                       
9/06/59 สิ้นสุดวันที่
30/09/60
:  กำหนดส่งมคอ 3-6 
ดาวน์โหลดกำหนดส่ง 3-6 ปีการศึกษา 2559
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th


Use the PSU Passport to sign in.

  •  
  •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer