ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


19/06/60 :  กำหนดส่งมคอ 3-6 ดาวน์โหลดกำหนดส่ง 3-6 ปีการศึกษา 2560  
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 2/2560    ส่งภายในวันที่ 3 มกราคม 2561
  ภาคฤดูร้อน /2560  ส่งภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  

 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2560   ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561  
  ภาคการศึกษาที่ 2/2560   ส่งภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
  ภาคฤดูร้อน /2560          ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561     
                                     
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th


Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer