ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


1/04/65 : รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ Course Spec ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
1/01/65 : วีดีโอแนะนำการใช้งาน FacultyStaff / DepartmentStaff

VDO การอบรมระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ คลิก
1/01/65 : วีดีโอแนะนำการใช้งาน Lecturer / Agent (Version 2565)

วีดีโอแนะนำการใช้งาน Lecturer / Agent (Version 2564)
VDO การอบรมระบบส่วนของอาจารย์ และผู้พิจารณา คลิก
1/11/64 : ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนผลใน หมวดที่ 4 แผนการประเมินและปรับปรุงรายวิชา/ชุดวิชา


ดูรายละเอียด : คลิก

29/10/64 : การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)


รายละเอียด : คลิก

28/05/64 :
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Specification and Report : Course Spec.) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา รายละเอียด

(1) การจัดทำแผนรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ให้ครบทุกรายวิชา
(2) การรายงานผลดำเนินการรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายงานผลดำเนินการรายละเอียด ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
 • กำหนดส่งแผน ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2564   (วันเปิดภาค  21 มิถุนายน  2564)  ***ภาคการศึกษาที่ 1 ขยายวันกำหนดส่งแผน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564***
 • กำหนดส่งรายงานผลดำเนินการ ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน  2564   (วันปิดภาค  25 ตุลาคม  2564)
(3) สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2564 รอประกาศจากสำนักงานประกันคุณภาพ
12/08/63 สิ้นสุดวันที่
6/06/64
: กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2563
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  12 เมษายน  2564
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2562          ส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม  2563 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ส่งภายในวันที่  26  เมษายน 2564    
  ภาคฤดูร้อน /2563          
  ส่งภายในวันที่  1  กรกฎาคม 2564
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 74289221-2 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222) หรือ urai.k@psu.ac.th
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2072, 0-7428-2124 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2072, 2124) หรือ support@cc.psu.ac.th


Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer